RETRO UTAZÁS
www.retroutazas.hu

e-mail: info@retroutazas.hu
Tel: +36 (20) 940-8388
RÉGI ÁLMOK ÚJ ÉLMÉNYEK
Ügyfélszolgálat:
Hétfő- Péntek: 15: 00- 17:00 ig! Telefonon!
Emaileket folyamatosan fogadunk!

 

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

 

Tisztelt Utasaink!

A Retro Utazás továbbiakban Szolgáltató – Pokornyikné Barna Erzsébet EV. – székhely: 5061 Tiszasüly Kiséri u.13. Adó szám: 66843401-2-36– mint szolgáltató

közzé teszi a Panaszkezelési eljárását és szabályzatát a Szolgáltatásával kapcsolatos panaszok vonatkozásában.

Panasz bejelentésének módja:

A Szolgáltató panaszt csak írásban fogad be. Panaszt a székhelyére postai utón vagy elektronikusan a következő email címre: info@retroutazas.hu

Székhelye: Retro Utazás 5061 Tiszasüly Kiséri u. 13.

Panasz kivizsgálásnak módja:

A panaszt minden esetben a szolgáltató megvizsgálja a bejelentést és eldönti, hogy panasznak  minősül -e­:

nem minősül panasznak – észrevétel, vélemény – ilyen tartalmú leveleket érdemi vizsgálat nélkül elutasítottnak tekint.

Érdemi vizsgálat alávont panaszt köteles megvizsgálni és 30 napon belül értesíteni a panaszost álláspontjáról.  Bonyolult esetben a panasz kivizsgálásának határideje meghosszabbítható, de a Szolgáltató köteles értesíteni a panaszt bejelentőt arról, hogy a panasz várhatóan mikor kerül elbíráslásra és az értesítésnek tartalmazni kell a várható dátumot is. Helyszíni szolgáltatásról történő panasz esetében a helyi képviselő köteles a panaszt jegyzőkönyvezni.

A hatályos szerződési feltételek szerint mely a Szolgáltatási Feltételek IV. pont 8 bek. szerint ’’

8. A nem szerződésszerű teljesítésből eredő igény érvényesítésének a feltétele, hogy az ügyfél a kifogását a helyszínen a Retro Utazás képviselőjének (az utaskísérőnek, idegenvezetőnek vagy mindezek hiányában a helyszíni szolgáltatónak) 24 órán belül bejelentse, és azt köteles azt jegyzőkönyvezni. – ( helyszíni képviselő hiányában köteles a panaszt a Retro Utazás ügyeleti telefonszámán bejelenteni. A Retro Utazás ügyeletes kollégája köteles a bejelentésről feljegyzést készíteni, melynek tartalmazni kell a bejelentés dátumát idejét és a panasz tartalmát, ebben az esetben a Retro Utazás a feljegyzést elsődlegesen az panaszosnak emailben, másodlagosan postai úton megküldi, melyre érkezéstől számított 3 napon belül reagálhat észrevételt tehet.   A közlés késedelméből eredő kárért az ügyfél felelős, és a bizonyítási teher az ügyfélre hárul. Az ügyfél a nem szerződésszerű teljesítésből fakadó igényét a hazaérkezését követően haladéktalanul a Retro Utazás -nál írásban, személyesen vagy ajánlott levélben, vagy elektronikusan e-mailben, a helyszíni jegyzőkönyvvel együtt jelentheti be. Amennyiben az ügyfél kárigényét késve vagy nem megfelelő feltételekkel jelenti be, akkor a Retro Utazás mentesül a kárigény elbírálása alól. Mentesül továbbá abban az esetben is, ha bizonyítja, hogy a szerződésszerű teljesítés érdekében úgy járt el, ahogy ez az adott helyzetben, az eset összes körülményeinek gondos vizsgálatát követően általában elvárható. A jelen pontban hivatkozott helyszíni jegyzőkönyv kizárólag az ügyfél panaszának rögzítésére szolgál, de nem jelenti annak elismerését, és nem tartalmazza a Retro Utazás panasszal kapcsolatos állásfoglalását.

’’

Panasz elutasítása esetén jogorvoslati eljárás

 Ha a panaszt a szolgáltató elutasította, akkor a panaszos a LAKHELYE szerinti, vagy a tartózkodási helye szerint illetékes Békéltető Testületnél eljárást kezdeményezhet, ha panasz ügye rendezését megkísérelte, de az nem vezetett eredményre.

A békéltető testületek székhelyéről, telefonos és internetes elérhetőségéről, levelezési címéről az alábbi weboldalon találnak részletes tájékoztatást: www.bekeltetes.hu, „Testületek” menüpont alatt.

Tájékoztatjuk, hogy a Retro Utazás a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi a békéltető testületi eljárást az alábbiak szerint:

A békéltető eljárásban együttműködik, az eljáró tanács döntését -előzetesen - kötelezőként nem ismeri el, alávetési nyilatkozatot nem tesz.

 

Érvényes: 2020.01.10.

Copyright © 2022 Retro Utazás