RETRO UTAZÁS
www.retroutazas.hu

e-mail: info@retroutazas.hu
Tel: +36 (20) 940-8388
RÉGI ÁLMOK ÚJ ÉLMÉNYEK
Ügyfélszolgálat:
Hétfő- Péntek: 15: 00- 17:00 ig! Telefonon!
Emaileket folyamatosan fogadunk!

UTAZÁSI FELTÉTELEK - ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK  továbbiakban ÁSZF

a RETROUTAZAS.hu Különjáratú Autóbuszjáratain és általa nyújtott turisztikai szolgáltatások esetében

Jelen szerződés 2020. 05.01. – től érvényes.

 

Amely létrejött az www.retroutazas.hu továbbiakban: RETRO UTAZÁS – és ahol a szolgáltatás történik: 5061 Tiszasüly Kiséri u. 13.;. Székhely: 5061 Tiszasüly Kiséri u. 13.

Tel.:06/20-940-8388;,e-mail cím: retroutazas@gmail.hu vagy info@retroutazas.hu  web oldal:www.retroutazas.hu - Központi levelezési címe: Retro Utazás  5061 Tiszasüly Kiséri u. 13., Okmányirodai nyilvántartási száma: 39892282 – szolgáltató adószáma: 66843401-2-36– mint szolgáltató Ügyeleti telefonszám: 06/20-940-8388

Kormány hivatali személyszállítási nemzetközi engedélyszám: KASZ-16-000157/2016

Jelen szerződési feltételek érvényesek szállás szolgáltatás és utazási csomagnak nem minősülő szolgáltatásokra és turisztikai szolgáltatásokra.

A szolgáltató által kínált szolgáltatásokra a Polgári törvénykönyv 6:58 pontja és a 6:77 pontja az irányadó továbbá tájékoztatja a szolgáltató az ügyfeleket, hogy az általa kínált szolgáltatások nem minősülnek utazási csomagnak – ezért a utazási csomagra vonatkozó jogszabályok alkalmazását kizárja jelen szerződési feltételekből.

I. SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE

1. A szerződés létrejön, amikor a megrendelő (ügyfél) a szolgáltatást megrendelte, a díj előleget befizette, jelentkezését a Retro Utazás elfogadta, írásban visszaigazolta, nyilvántartásba vette és az ügyfél azt aláírásával elfogadta az általános szerződési feltételeket. Amennyiben az aktuális jogszabályok megengedik, a szolgáltatási szerződés létrejöhet e-mailen történő megrendeléssel és e-mailes visszaigazolással is.

2. A szolgáltatások időtartamát, az egyes szolgáltatások jellegét, módját és a szolgáltatás díjat az Retro Utazás program-füzete, honlapja, hírlevelei, árajánlatai vagy akciói tartalmazzák. Az adatokban bekövetkezett változásokról a Retro Utazás saját ügyfeleit közvetlenül, a más utazási irodában (ügynök) jelentkezett ügyfeleit közvetetten – az ügynöki irodán keresztül – tájékoztatja.

A szolgáltatási díj végleges megállapítása- a szolgáltatás megrendelésekor történik!

Ha az ügyfél a szolgáltatást, ügynökön (partner irodán) keresztül rendelte meg, a szerződés és a megrendelés, akkor válik hatályossá és érvényessé, ha az ügyfél által befizetett szolgáltatási díj ( előleg, hátralék, teljes összeg) – a Retro Utazás  - központi pénztárába vagy a visszaigazoláson továbbá a pénzügyi bizonylaton feltüntetett bankszámlára befizetésre kerül!

3. A Retro Utazás  a szolgáltatási tájékoztatót és a szolgáltatás igénybe vételére jogosító igazolást – továbbiakban Vouchert  vagy autóbuszjegyet  indulás előtt legkésőbb 7 nappal adja ki, amennyiben a teljes szolgáltatási díj befizetésre került. Az szolgáltatási tájékoztató levél átvehető személyesen, postán, elektronikus úton vagy az közvetítő irodán keresztül. Az szolgáltatási tájékoztató határidőben történő megérkezésének elmaradását az ügyfél haladéktalanul köteles a Retro Utazásnál vagy ügyökénél bejelenteni.

II. A SZOLGÁLTATÁSI DÍJ

1. A szolgáltatási díj tartalmazza a meghirdetett szolgáltatásban szereplő szolgáltatások árát, a Retro Utazás szervezési díját, valamint az általános forgalmi adót. Céges áfás számla igényét szerződéskötéskor kell jelezni!

A Retro Utazás által a programfüzetben és egyéb kiadványokban feltüntetett alapszolgáltatási díj, pld. szállás díj HUF – ban, azaz magyar forintban került meghatározásra, vagy ha Euróban akkor Euróban kell megfizetni.

2. Megrendeléskor az ügyfél az szolgáltatási szerződés aláírásával egyidejűleg szolgáltatási díj előleget fizet az Retro Utazás -nek. A szolgáltatási díj 40%-a a befizetendő előleg. Amennyiben a jelentkezés 30 napon belül történik, akkor a jelentkezéskor a teljes szolgáltatási díj fizetendő. Az előleg mértékétől a szolgáltató eltérhet, de azt a szerződés kötés pillanatában az ajánlatban ( akcióban ) előre tudatja a szerződő félel.

Amennyiben a szolgáltatási díj nem éri el a 20.000.- Ft – ot, abban az esetben a teljes szolgáltatási díjat be kell fizetni a Retro Utazás felé.

A biztosítási díjak (stornó, BBP) nem a részvételi díj része, ezért minden esetben külön fizetendők.

3. A teljes szolgáltatási díjat és a megrendelt kapcsolódó szolgáltatások teljes díját – a szolgáltatási szerződés egyéb rendelkezésének hiányában – az szolgáltatás nyújtása előtt legkésőbb 30 nappal az ügyfél köteles befizetni. Erről külön értesítést nem küld az iroda a megrendelőnek. Átutalásos, illetve on-line bankkártyás fizetés esetén, a befizetés azon a napon tekintendő teljesítettnek, amikor a jóváírás a Retro Utazás  bankszámláján megtörtént. Bármely, pénzügyi bizonylaton szereplő, fizetési határidő elmulasztása esetén az  Retro Utazás  jogosult a szerződéstől elállni, az ügyfél pedig köteles a Retro Utazás  költségeit megtéríteni – az adott napra eső százalékos mérték szerint, amennyiben a szerződés meghiúsul. A hátralék befizetésének elmulasztása esetén a megrendelést a Retro Utazás automatikusan törölheti, és a szerződést felbonthatja. Késedelmes teljesítés esetén, amennyiben a szerződés nem kerül felbontásra, úgy a Retro Utazás legfeljebb a jegybanki alapkamattal megegyező késedelmi kamatot számíthatja fel.

A fenti esetekben a feleket fokozottan terheli a Ptk. 1:3 § és a 6:62 § szerinti együttműködési kötelezettség.

4. A „Fakultatív programok” árai tájékoztató jellegűek. Ezen szolgáltatások nyújtására a külföldi szolgáltató iroda a felelős. A szolgáltatásra a külföldi iroda, akkor köteles, ha a teljesítés feltételei adottak (pl. a jelentkezők megfelelő létszáma) A szervezés és lebonyolítás felelőssége a külföldi partnerirodát terheli, az ezzel kapcsolatos bárminemű kötelezettség vállalást csak a külföldi partner iroda teheti meg. A programváltozás jogát a külföldi partner fenntartja. A helyszínen fizetendő fakultatív szolgáltatások (pl.: napernyő, nyugágy, széf, internet, sport lehetőségek stb.) árai tájékoztató jellegűek, azok szezon közbeni változtatásáért a Retro Utazás felelősséget nem vállal.

5. A Retro Utazás az szolgáltatások nyújtása előtt üzletpolitikai érdekből (pl. first minute, last minute és akciós utak) publikált szolgáltatási díj megváltoztatásának jogát fenntartja. A szolgáltatási díj ilyen módon történő módosítása a már megkötött szerződésekre nem vonatkozik.

6. A Retro Utazás megrendeléskor regisztrációs díjat számít fel – továbbiakban szerviz díj, melynek mértéke 1.000 Ft / Fő, mely ügyfél által történő szolgáltatás lemondása esetén nem fizetendő vissza.

III. A SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS MÓDÓSÍTÁSÁNAK ÉS MEGSZÜNÉSÉNEK ESETEI ÉS KÖVETKEZMÉNYEI

1. Árváltozások, valamint valutaárfolyam változás esetén, ha a valutaárfolyam meghaladja az 1 Euro/340 Ft árfolyamot, az szolgáltatási szerződésben meghatározott díjakat a Retro Utazás a szolgáltatás igénybevétele előtt legkésőbb 20 nappal felemelheti. A díjemelés indokát és mértékét az ügyféllel írásban köteles közölni. Ha a szolgáltatási díj emelkedése az eredeti szolgáltatási díj 15 %-át meghaladja, az ügyfél az erről szóló értesítés postára adásától számított 3 munkanapon belül a szolgáltatási szerződéstől elállhat, és a Retro Utazás a befizetett összeget teljes egészében visszatéríti. Üzemanyag árváltozás esetén a nemzetközi személyszállítási díjat indulás előtt 5 nappal megemelheti melynek mértéke 15 % - ot nem haladhatja meg, az üzemanyag felár alkalmazása esetén az áremelés HUF – ban és EUR- ban is történhet.

2. A Retro Utazás a szolgáltatáshoz szükséges legkisebb létszám hiányában, írásban tett nyilatkozattal az utazás megkezdése előtt a befizetett összeg visszafizetése mellett a szerződéstől elállhat. – 472/ 2017 kormányrendelet szerint.

A szerződéstől a következő feltételek mellett állhat el – legkisebb létszám hiányára tekintettel:

20 nappal, ha a szolgáltatás – 6 napnál hosszabb idejű

6 nappal, ha a szolgáltatás – 2 és 6 nap közötti

2 nappal, ha a szolgáltatás – 2 napnál rövidebb utak és kirándulások esetében.

3. Amennyiben a szolgáltatás nyújtását VIS MAJOR okok (háború, járvány, terrorizmus, sztrájk, elháríthatatlan természeti jelenségek, továbbiakban: műszaki meghibásodás) miatt elmarad vagy módosításra kerül sor, akkor az iroda kártalanítási felelősséggel nem tartozik. Az ez okból jelentkező többletköltségek az utast terhelik. Erről és indokairól az iroda az ügyfelet a VIS MAJOR esemény bekövetkezte után azonnal vagy 3 napon belül írásban értesíti.

VIS MAJOR meghatározása: olyan utazást befolyásoló esemény vagy körülmény, ami az utazási szolgáltató a szolgáltatásnak nyújtását befolyásolja vagy hatáskörén kívül álló ok következik be, és a szerződés kötés pillanatában és teljesítésekor előre nem látható esemény következik be / következett be - alap esetben a VIS MAJOR helyzet akkor állapítható meg, ha a külpolitikáért felelős minisztérium által vezetett honlapra felkerül az „utazásra nem javasolt” célországok közé, a fogadó ország vagy tranzit ország vagy társaságunk dönt úgy, hogy az adott utazást nem indítja el. Irodánk is megállapíthatja a VIS MAJOR helyzetet, ha az adott információk alapján úgy ítéljük meg, hogy utasaink és kollégáink nincsenek biztonságban.

Műszaki meghibásodás esetén – a Retro Utazás vagy partnere – belföldön, 8 órán - nemzetközileg pedig 12 órán belül köteles a meghibásodott járművet javítatni vagy pótolni.

IV. LEMONDÁS

1.Az ügyfélnek jogában áll az szolgáltatást lemondani. A lemondás napjának az számít, amikor a lemondás írásban az Retro Utazás irodájába beérkezett. Az ügyfél által visszamondott szolgáltatásokra az ügyfélnek a Retro Utazás részére az alábbi lemondási díjat kell megfizetnie:

Alapesetben a következő lemondási díjakkal kell számolni:

a). A szolgáltatás megelőző 60. napig kötbérmentesen lemondható az utazás, csak kezelési költség terheli 3.000 Ft / Fő fizetendő és a

b). Csak szállásfoglalás esetében:

60-46 napon belül lemondásnál a szolgáltatási díj - 20%-a kerül levonásra

45-25 napon belüli lemondásnál a szolgáltatási díj - 40%-a kerül levonásra

24-15 napon belüli lemondásnál a szolgáltatási díj – 60% -a kerül levonásra

14 -10 napon belüli lemondásnál a szolgáltatási díj- 80 % -a kerül levonásra

9 – 0 napon belüli, ill. a szolgáltatást igénybe nem vevő ügyfél esetében a szolgáltatási díj 100 % -a.

c). Egy napos ill. személyszállítási szolgáltatások esetében:

megrendeléstől számítva – 60 napon belül lemondásnál a szolgáltatási díj - 40%-a kerül levonásra

59 – 25 napon belüli lemondásnál a szolgáltatási díj – 80 %-a kerül levonásra

24 -15 napon belüli lemondásnál a szolgáltatási díj - 90%-a kerül levonásra

14 -0 napon belüli lemondásnál a szolgáltatási díj – 100 %-a kerül levonásra

d).Az utasok a következő lemondási díjakat kötelesek fizetni ha a induló, fogadó vagy a tranzit országban – vészhelyzeti állapotot hirdettek, de VIS MAJOR helyzet nem lett megállapítva:

Indulás előtt – 30 napig – csak kezelési költség terheli 3.000 Ft / Fő fizetendő.

29  nap – 20 nap között 10.000 Ft / Fő díj - kerül levonásra.

20 nap – 5 nap között 20. 000 Ft / Fő díj – kerül levonásra.

A vészhelyzeti rendelkezés ideje alatt, avagy Vis Major esetében a dátum módosítás és egyéb módosítások Ingyenesek, a szolgáltatási díjak ebben az esetben egyéb módon történő visszafizetése is lehetséges, pl. Utazási Utalvány formájában – a visszafizetés módjáról a helyzetnek megfelelően írásban tájékoztatjuk ügyfeleinket! A tájékoztatás lehetősége az iroda honlapján is megvalósulhat vagy egyedi tájékoztató levél megküldésével.

Az ügyfél részéről lemondásnak minősül és szerződés elállásnak az is, ha előzetes nyilatkozat tétel nélkül nem veszi igénybe szolgáltatást a megjelölt időpontban nem jelenik meg a szolgáltatás igénybevételére. - (NO SHOW).

4.2. Az útlemondási biztosítás (stornó) díj, lemondás esetén nem visszatéríthető. Megkötése esetén a biztosító részletes feltételei az szolgáltatási szerződés szerves részét képezi.

5. A kötbérmentes lemondási határidőn belül, az utazási szerződés lényeges elemeinek (úti cél, időpont, szálloda, létszám csökkentése, kiegészítő szolgáltatások módosítása vagy törlése) ügyfél által történő változtatása esetén, azt a Retro Utazás az eredeti szerződéstől való elállásnak tekinti és a IV.1 pontban meghatározott lemondási feltételek lépnek életbe.

6. Az ügyfél a szolgáltatási szerződés szerinti szolgáltatáson való részvételi jogát jogosult egy harmadik személy részére engedményezni, aki megfelel a szolgáltatási szerződésben meghatározott feltételeknek. Az engedményezésről az ügyfél haladéktalanul köteles a Retro Utazás -t tájékoztatni. Az engedményezésből keletkezett szerződéses kötelezettségekért és az engedményezésből eredő igazolt többletköltségekért az engedményező és az engedményes egyetemlegesen felel.

A többletköltségek határidőn belüli ki nem egyenlítése esetén, a foglalás lemondottnak minősül.

A felmerülő költségeken felül fizetendő módosítási díj 3.500.-Forint/szerződés. Módosítási díj fizetendő a kötbérmentes határidőn kívüli módosításkor is (pl.: névváltoztatás, közlekedési eszköz módosítás, dátum megváltoztatása). Esetenként és foglalásonként 3.500 Ft /szerződés. Módosítási díjtól – vészhelyzet és Vis Major esetében az iroda eltekinthet ill. elengedheti.

7. Amennyiben az ügyfél az szolgáltatás során valamely szolgáltatást saját elhatározásából, vagy érdekkörében felmerült okokból nem veszi igénybe, úgy az utas más szolgáltatást vagy visszatérítést nem követelhet.

8. A nem szerződésszerű teljesítésből eredő igény érvényesítésének a feltétele, hogy az ügyfél a kifogását a helyszínen a Retro Utazás képviselőjének (az utaskísérőnek, idegenvezetőnek vagy mindezek hiányában a helyszíni szolgáltatónak) 24 órán belül bejelentse, és azt köteles azt jegyzőkönyvezni. – ( helyszíni képviselő hiányában köteles a panaszt a Retro Utazás ügyeleti telefonszámán bejelenteni. A Retro Utazás ügyeletes kollégája köteles a bejelentésről feljegyzést készíteni, melynek tartalmazni kell a bejelentés dátumát idejét és a panasz tartalmát, ebben az esetben a Retro Utazás a feljegyzést elsődlegesen az panaszosnak emailben, másodlagosan postai úton megküldi, melyre érkezéstől számított 3 napon belül reagálhat észrevételt tehet.   A közlés késedelméből eredő kárért az ügyfél felelős, és a bizonyítási teher az ügyfélre hárul. Az ügyfél a nem szerződésszerű teljesítésből fakadó igényét a hazaérkezését követően haladéktalanul a Retro Utazás -nál írásban, személyesen vagy ajánlott levélben, vagy elektronikusan e -mailben, a helyszíni jegyzőkönyvvel együtt jelentheti be. Amennyiben az ügyfél kárigényét késve vagy nem megfelelő feltételekkel jelenti be, akkor a Retro Utazás mentesül a kárigény elbírálása alól. Mentesül továbbá abban az esetben is, ha bizonyítja, hogy a szerződésszerű teljesítés érdekében úgy járt el, ahogy ez az adott helyzetben, az eset összes körülményeinek gondos vizsgálatát követően általában elvárható volt. A jelen pontban hivatkozott helyszíni jegyzőkönyv kizárólag az ügyfél panaszának rögzítésére szolgál, de nem jelenti annak elismerését, és nem tartalmazza a Retro Utazás panasszal kapcsolatos állásfoglalását. A szerződés elengedhetetlen részét képezi a weboldalon közzé tett Panaszkezelési szabályzat.

9. A Retro Utazás köteles az írásban bejelentett kárigény indokoltságát felülvizsgálni és álláspontjáról a kárigény bejelentésétől számított legkésőbb 30 napon belül írásban tájékoztatni az ügyfelet. Bonyolult és külön bizonyítást is igénylő ügyekben a Retro Utazás értesíti az ügyfelet a bejelentett igény kivizsgálásának megkezdéséről és a válaszadás várható időpontjáról is.

10. Kivételes esetekben (pl. a szálloda által történő túltöltés, időjárás, vis major, stb.) az Retro Utazás fenntartja a jogát a változtatásokra pl.: szálloda (szálláshely) kategórián belüli változtatására, valamint a programok azonos vagy magasabb értékű programokkal történő felcserélésére. Programcsere és szálláscsere esetén külön díjat nem számolhat fel a Retro Utazás. A „tengerre néző” megnevezés egyaránt jelenthet részlegesen, oldalról vagy frontálisan tengerre néző szobát is.

11. A Retro Utazás által közvetített és szervezett szolgáltatásokkal kapcsolatos minden vitás kérdésben a felek peren kívüli megegyezésre törekednek.

12. Egyezség hiányában az utasok a lakóhelyük szerint területileg illetékes Kereskedelmi Kamaráknál működő Békéltető Testülethez is fordulhatnak ingyenes jogorvoslatért.

13. A Retro Utazás nem garantálja a szállodától függő, a katalógusban/honlapon, illetőleg a szolgáltatási szerződésben nem szereplő, nem feláras, igények teljesítését (pl.: tengerre néző vagy egymás melletti szoba, stb.), de minden esetben megpróbál ezek érdekében közben járni, amennyiben tudomása van róla a szolgáltatás megkezdése előtt.

IV.BIZTOSÍTÁS

1.Ügyfélnek a szolgáltatás megkezdése előtt betegség-, baleset-, poggyász, illetve útlemondási biztosítást köthetnek.

2. Poggyászának őrzéséről, felügyeletéről az utas maga gondoskodik, kivéve, ha azt tovább szállítás vagy megőrzés céljából a Retro Utazás képviselője átvette. (pl. fuvarozó vállalat). Autóbuszon, repülőn, szálláshelyen hagyott tárgyakért a Retro Utazás nem vállal felelősséget.

3. Az útlemondási biztosítás (stornó) díját nem tartalmazza a szolgáltatási díj. A szerződés létrejöttével egy időben lehetőség van meg kötni, melynek összege a kötbér köteles rész, továbbá szolgáltatási díj 5 %-a. Megkötése esetén a biztosító részletes feltételei az szolgáltatási szerződés szerves részét képezi.

V. TOVÁBBI FELTÉTELEK

1. Az érvényes úti okmányokért, illetve az adott országra vonatkozó vízum-, vám-, deviza- és közegészségügyi rendelkezések betartásáért kizárólag az ügyfél felel. A Retro Utazás köteles az szolgáltatási szerződés megkötésekor az utas figyelmét felhívni a fennti rendelkezésekre, melyet minden esetben meg is tesz. Ha az ügyfél saját hibájából, az szolgáltatás megkezdését követően, a jogszabályok megsértése miatt az szolgáltatásból kizárják, ebben az esetben a Retro Utazás a lemondási feltételek szerint jár el, azaz a befizetett részvételi díj visszatérítésére az ügyfél nem tarthat igényt.

2. Autóbuszos utak esetén, ha az utazás időtartama alatt közlekedés körében felmerülő okok miatt (időjárási-, útviszonyok, határátlépés, stb…) jelentős késés következik be, ezekért a Retro Utazást felelősség nem terheli. Az iroda kötelessége ugyanakkor – a lehetőségek figyelembevétele mellett – intézkedni a hiba elhárításáról. Autóbuszos utaknál a megfelelő utaslétszám hiányában az iroda az útvonal-változtatás és járatösszevonás jogát fenntartja.

Autóbuszaink csomagterében csak korlátozott hely áll rendelkezésre, így személyenként egy bőrönd, egy kézitáska, valamint családonként egy hűtőtáska elhelyezése engedélyezett. Ezen felül hozott csomagokat sem az oda úton sem a visszaúton az autóbusz nem szállítja el!  Személyeként összeségében – (kézi és a bőrönd) súlya a 18 kg – ot nem haladhatja meg oda és visszautazás alkalmával. 18 kg – nál magasabb súlyú csomagok szállítását az autóbusz személyzete megtagadhatja. 

Retro Utazás által meghirdetett autóbuszos szolgáltatások minimális utaslétszáma: 35 fő – ettől a meghirdetett szolgáltatások figyelembe-vétele mellett az Retro Utazás eltérhet!

3. Repülővel történő utazás esetén az adott légitársaság utazási feltételei érvényesek. Az esetleges késésekért, járat-, menetrend-, repülőgéptípus-, vagy légitársaság változásért az Retro Utazás felelősséggel nem tartozik.

4. A Retro Utazás nem köteles a részvételi díjat leszállítani, ha az utas valamely szolgáltatást saját elhatározásából vagy az érdekkörében felmerült okokból nem vett igénybe.

5. A programfüzetben és a weboldalon szereplő fényképek tájékoztató jellegűek. Szállodákon belül a szobák méretei, berendezései és színei eltérőek lehetnek. Minden fénykép, szöveg és térkép, csak az Retro Utazás engedélyével használható fel nyomtatott vagy elektronikus formában egyaránt.

6. Az ügyfél a szerződés aláírásával hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Retro Utazás a szolgáltatáshoz szükséges személyes adatait a szerződés teljesítése céljából felhasználja, de üzleti felhasználás céljából ezeket az adatokat más társaság részére nem adhatja át.

 7. A szerződéskötő jelen szerződés feltételeit magára és a vele egy szerződésben szereplő (a Szolgáltatási Szerződésben név szerint felsorolt) ügyféltársaira vonatkozóan aláírásával elfogadja, annak tartalmával előzetesen megismerkedett.

8. Megrendelő – továbbiakban szerződő ügyfél nyilatkozom, hogy az Szolgáltatási Szerződés egy eredeti példányban átvettem, és aláírásommal igazolom!

9. Jelen Szolgáltatási szerződési feltételeket - különösen a megszokott, általában köztudott szerződési feltételeken felüli, ide értve, de nem kizárólag a kártérítéssel, lemondással, jogérvényesítéssel, az egyéb, más által szervezett és vállalt programokkal összefüggő feltételek külön ismertetésén túl – az ügyfél megértette és megismerte, valamint ennek tényét az szolgáltatási szerződés vagy a Megrendelő aláírásával igazolta.

A Retro Utazás prospektusában és web oldalán megjelentetett kiegészítő, hasznos tudnivalók és általános információk és egyéb információk a jelen SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS részét képezik.

Az utas kijelenti, hogy a Ptk 6:78 §(1) és (2) bekezdése szerint az Retro Utazás lehetővé tette, hogy az ügyfél annak tartalmát a szerződéskötést megelőzően megismerje, azt az ügyfél kifejezetten elfogadta. Az ügyfél külön tájékoztatást kapott azokról a szerződési feltételekről, melyek lényegesen eltérnek a jogszabályoktól vagy a szokásos szerződési gyakorlattól. Külön tájékoztatást kapott arról a szerződési feltételről is, amely eltér a felek között alkalmazott korábbi gyakorlattól.

10. Aláírásommal igazolom, hogy ügyféltársaim meghatalmazásaival rendelkezem, nevükben eljárhatok. Amennyiben a szolgáltatásra stornó biztosítást is kötöttem, úgy aláírásommal kijelentem, hogy a biztosító szabályzatát átvettem, elolvastam és értelmeztem.

Különös Figyelmeztetés: A Retro Utazás által kínált szolgáltatások nem minősülnek utazásszervezésnek és csomagtúra szolgáltatásnak, ezért a szolgáltató nem rendelkezik Budapest Kormányhivatal Turisztikai Engedélyezési osztály – hivatali engedéllyel és regisztrációs számmal, ill. az utazási irodák részére előírt vagyonbiztosítással – mivel törvényi előírás nem kötelezi erre!

A Retro Utazás mint szolgaáltató a nemzetközi törvényeknek megfelelően tevékenysége folytatásához kapcsolódóan rendelkezik a személyszállítási tevékenységhez kapcsolódó felelősség biztosítással, a biztosítási feltételek kitérnek esetleges fizetésképtelenség esetére is, - a biztosítási kártérítési összeg felső határa 9.000 Eur azaz kilencezer euró!

Kijelentem, hogy a Szolgáltatási Szerződésből egy eredeti példányt átvettem:

 

 

 Változat:: 2020.04.27.

 

Copyright © 2022 Retro Utazás